ENERGIA SŁOŃCE I INNE OZE

Zasoby energii dzielimy zwyczajowo na odnawialne i nieodnawialne. Charakterystyczna w XX wieku bardzo intensywna eksploatacja mineralnych paliw kopalnych do których należą węgiel, ropa naftowa i gaz, spowodowała poważne wyczerpanie tych zasobów, których odnowienie w wyobrażalnym horyzoncie czasowym jest niemożliwe.

Odnawialne zasoby energii (OZE) mają tę szczególna właściwość, że nie zużywają się w procesie ich użytkowania, a ich wykorzystanie nie zubaża przyszłych pokoleń w zasoby energetyczne i walory środowiska naturalnego. W Polsce odnawialne źródła energii doczekały się formalnej definicji w ustawie Prawo Energetyczne z kwietnia 1997 roku. Zgodnie z ustawą, „”odnawialne źródło energii - źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych”