JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA

Jednostka Certyfikująca Wyroby została powołana zarządzeniem Dyrektora IPiEO Nr 8A z dnia 27-06-2006 r. do prowadzenia certyfikacji wyrobów i stanowi wyodrębnioną Jednostkę w strukturze organizacyjnej Instytutu Paliw i Energii Odnawialnej.

 

Certyfikacja wyrobów jest to działanie prowadzące do upewnienia się i pisemnego potwierdzenia, że wyrób jest zgodny z wymaganiami określonych dokumentów normatywnych. Dokumentem potwierdzającym spełnienie określonych wymagań jest certyfikat zgodności, który może jednocześnie upoważniać dostawcę do używania tego znaku.